Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å fremme god helse. Målet er at brukere uavhengig av funksjonsnivå skal oppleve mestring i hverdagen. Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeut og trenger ikke lenger henvisning fra lege.

Hva forventer fysioterapeuten av deg?

  • At du eller dine pårørende/foresatte er delaktige i å sette mål
  • At du engasjerer deg aktivt i oppfølgingen
  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å komme til avtalt time

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

  • At fysioterapeuten foretar en undersøkelse og utarbeider mål i samarbeid med deg. Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og oppfølging på bakgrunn av en faglig vurdering.
  • At fysioterapeuten samarbeider med andre aktuelle tjenesteytere.
  • At fysioterapeuten er faglig oppdatert og følger gjeldende lover og retningslinjer. Fysioteraputen har journalføringsplikt og taushetsplikt.

Hva koster fysioterapi?

Dersom du får behandling hos en fysioterapeut som har samarbeidsavtale med kommunen, betaler du en egenandel for hver behandling. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Egenandelen til fysioterapi kommer inn under frikort, egenandelstak 2.

Får du behandling hos en fysioterapeut uten samarbeidsavtale, må du dekke hele behandlingsutgiften selv. Det går ikke inn under frikortordningen.

Prioritering

Nes kommune skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning. Det er utarbeidet en prioriteringsliste som fysioterapeuter med driftsavtale skal følge og vi må alle bidra til å møte samhandlingsreformens utfordringer. Ved AktivFysioterapi samarbeider vi med andre faggrupper, andre helseinstanser og kommunen.

Det er et stort press på fysioterapitjenesten i kommunen og det er derfor utarbeidet prioriteringslister. Det er fysioterapeuten som skal vurdere fremgang og prioritering uavhengig av rett til «fri behandling» eller frikort. Dette kan medføre at prioriteringene fysioterapeuten tar ikke alltid er i tråd med hva pasientene selv ønsker og håper. Pasientene har selv ansvar for å følge opp anbefalinger og råd angående videre trening og oppfølging.